Hoyer Statement on President Obama's FY 2015 Budget