Hoyer Statement on President Obama's Economic Speech