Hoyer Statement on the Devastating Tornado in Oklahoma