Hoyer Statement on President Obama's Speech on the Economy