Hoyer Statement Commemorating the Birthday of President Lyndon Johnson